DET A/T-I, Room No-103, Transmission Bhawan, PGMTD, Campus, Opposite GPO, MI Road, Jaipur-302010

Sl No Designation Name Station STD Code Office No Residence No Mobile No Email Address
1 DET-I Pankaj Goyal Jaipur 0141 2224546 2592233 9414001214 pankaj1214@rediffmail.com
2 Sr. SDE L.K. Gupta Jaipur 0141 2224451 2292022 9414001215 gpt_lal52@yahoo.co.in
3 SDE Promod Kumar Jaipur 0141 2228383 2784151 9413395654 kumarp_bsnl@yahoo.in
4 SDE R.K. Sahu Jaipur 0141 2224450 2396396 9413394412 rksahusde_bsnl@yahoo.in
5 SDE Vinesh Bharti Jaipur 0141 2224450 2351845 9414001217 vinesh_bharti@rediffmail.com
6 SDE D.C. Gupta Jaipur 0141 2224453 2297990 9413395341 dcgupta_ito@yahoo.com
7 JTO N.K. Agrawal Jaipur 0141 2224453 2236364 9413395340 agr_naveen@rediffmail.com
8 JTO Ritesh Samdani Jaipur 0141 2224453 2750343 9413395840 sam_ritesh2k@yahoo.com